Vedtægter for Dansk Miniatureheste Forening
 Vedtaget på Generalforsamlingen 6. november 2004
§ 1.

Foreningens navn er Dansk Miniatureheste Forening, og dens hjemsted bestemmes af den til enhver tid siddende formand DMHF er medlem af "Landskontoret for Heste", og er underlagt landsudvalgets regler og love for hesteavl.

§ 2.

Foreningens formål er at fremme avlen af Den danske Miniaturehest, bl.a. ved i samråd med Landskontoret

- at registrere avlsdyr og afkom i Stambog og Forregister.

- at afholde kåringer, føl og afkomsfremstillinger i.h.t. LU's generelle regelsæt.

- at udbrede kendskabet til racen

- at avle Miniatureheste i en positiv ånd, hvor hestens ve og vel, kommer i første række

Avlsmålet er:
En venlig, omgængelig og samarbejdsvillig miniaturehest, velanvendelig til kørsel, show og avl. Den ønskes ædel, storrammet og smidig i forhold til størrelsen. Der lægges vægt på en god holdbarhed og en høj reproduktionsevne. Enhver form for dværgvækst og andre deformiteter er uønskede (afvisningsgrund).

Typebeskrivelse:
Miniaturehesten skal være ædel, atletisk og elegant. Den ønskes forholdsvis højtstillet, harmonisk og med passende muskulatur. Heste med stg.mål på 90 cm eller derunder, uden arvelige defekter kan registreres.

Heste med et stangmål under 81,0 cm incl. kaldes Miniminiatureheste, heste med et stangmål under 86,5 cm incl. kaldes Standardminiatureheste og heste med et stangmål under 90 cm (incl.) kaldes Oversizeminiatureheste. Kort pels. Alle farver samt blå øjne godkendes.

Eksteriørbeskrivelse:
Et lille, udtryksfuldt og ædelt hoved, med god plads mellem ganacherne. En fin forening gennem et middellangt nakkestykke til en middellang velformet og velansat hals.

Halsen ønskes med passende muskulatur.

Lang skrå skulder med optimal frihed.

Velmarkeret, lang manke med en jævn overgang til et middellangt stærkt midterstykke (ryg og lænd)

Oval ribbenshvælving med passende ribbenslængde, der giver plads til lunger og andre indre organer.

Kun middellangt og smidigt lændeparti med passende muskulatur.

Langt, muskuløst kryds med passende hældning og med velansat hale.

Lemmerne skal være korrekt stillede stærke og tørre.

Velmarkerede led og passende vinkler.

Velformede og passende hove, med god hornkvalitet.

Bevægelsen er regelmæssig, taktfast, smidig og jordvindende i alle gangarter.

Helhedsindtrykket skal være harmonisk, men med passende markering, så hesten fremtræder ædel og elegant.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver der er interesseret i foreningens formål, på de til enhver tid gældende vilkår.

Medlemskab kan tegnes som aktivt medlem (1 stemme) eller som familiemedlemsskab (2 stemmer).

Ved familiemedlemskab skal man være 2 tilstede på generalforsamlingen for at udnytte de 2 stemmer.

Foreningen kan optage passive medlemmer, der dog ikke har stemmeret til generalforsamlingen

Kun aktive medlemmer og familiemedlemskaber kan få kåret og stambogsført heste.

Udmeldelse skal ske til formand eller kasserer. Medlemskab er personligt og lydende på navn, dog kan foreninger o.lign. optages om støttemedlemmer uden stemmeret.

Hvis et medlem på trods af en skriftlig advarsel fra bestyrelsen, modarbejder foreningens grundlæggende avlsmål og ide, kan denne suspenderes af bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

§ 4.

Kontingentets størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales på anfordring for et regnskabsår af gangen. Manglende betaling efter yderligere påkrav, berettiger foreningens bestyrelse til at slette vedkommende medlem, men fritager ikke for betaling af kontingentet.

Betaling af kontingent følger regnskabsåret og skal være foreningen i hænde senest på generalforsamlingsdagen for at opnå stemmeret til generalforsamlingen.

§ 5.

Foreningens organer er generalforsamlingen, bestyrelsen og revisorer.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der føres beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Protokollerne skal være tilgængelige for medlemmerne på generalforsamlingen.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned, og indkaldes skriftligt med min. 14 dages varsel..

Bestyrelsen fastsætter stedet for generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent samt 2 stemmetællere, bestyrelsen og suppleanter er undtaget.
  • Beretning om foreningen ved formanden til godkendelse.
  • Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren til godkendelse.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
  • Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde inden udgangen af september måned. Indkomne forslag udsendes til samtlige medlemmer sammen med indvarslingen til generalforsamlingen.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelser eller når påkrav herom fremsættes af mindst 33% af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Begæring om en sådan generalforsamling skal ske skriftlig til formanden, og generalforsamlingen indkaldes derefter med varsel som gældende for ordinær generalforsamling.
§ 8.

Afstemning skal ske ved personligt fremmøde, og al afstemning , bortset fra vedtægtsændringer jf. § 12, skal ske ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, enten ved håndsoprækning eller hvis mere end 1/3 af de fremmødte eller bestyrelsen ønsker det, en skriftlig afstemning.

Skriftlig afstemning vil gå frem for håndsoprækning.

§ 9.

Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer plus en suppleant. Bestyrelsen er valgt for 2 år (kan genvælges), således at den halve bestyrelse afgår hvert år. I ulige år - et ulige antal og i lige år - et lige antal.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig.

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed i.h.t. love og regler med ansvar over for generalforsamlingen.

Foreningen forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse, med undtagelse af gældsstiftelse, som kun kan ske efter vedtagelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

Bestyrelsen udarbejder regler for kåring og registrering, idet stambogsføring skal ske efter LU's generelle regler.

§ 10.

Blandt foreningens medlemmer vælges 2 revisorer, til hvem regnskaber med bilag skal afgives 14 dage før hvert års generalforsamling.

Foreningens regnskabsår går fra 01. oktober til den 30. september efterfølgende år.

§ 11.
Bestyrelsens medlemmer samt andre der tilsiges til bestyrelsesmøder, kan modtage kompensation for udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, møder i lokaludvalg o.lign. svarende til billigste offentlige transportmiddel, samt et beløb til dækning af fortæring.
§ 12.

Lovændringer i henhold til generalforsamlingens dagsorden kan vedtages, når mindst 66% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Foreningens opløsning skal vedtages på 2 generalforsamlinger, der afholdes med min. 14 dages og max. 30 dages mellemrum.

På begge generalforsamlinger skal mindst 66% af de lovligt afgivne stemmer være for en opløsning.

Foreningens aktiver skal ved en sådan opløsning realiseres og kontantbeholdningen skal efter flertalsafstemning gives til et velgørende formål inden for hesteavlen.

Opnås et kvalificeret flertal ikke, vil en ny generalforsamling være at indkalde med sædvanligt varsel, og på denne afgøres vedkommende spørgsmål ved simpelt flertal.